تولیدی های کفش

  شهر  تهران دارای شهرک ها و کارخانجات متعددی است این شهر تقریباً در مرکز جغرافیایی ایران واقع شده ایران از نظر دارا بودن مراکز تولیدی کفش بسیار غنی است...
تولیدی کتانی
در یک تولیدی کتانی انواع و اقسامی از انواع کتونی تولید می شود کفش کتانی به دو شیوه دستی و یا با استفاده از ماشین  تولید می شود برای تولید...